Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du kontakta kundtjänst på info@caskcompany.se. Cask & Co har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick.

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Cask & Co eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Cask & Co har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Cask & Co ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Cask & Co förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, kontakta kundtjänst. Cask & Co har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Ångerrätten gäller inte alls varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med dina särskilda önskemål exempelvis måttbeställda väskor. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att Cask & Co tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Cask & Co rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp. Cask & Co står inte för eventuella kostnader vid returer eller byten.

Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.caskcompany.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Har du några frågor? Kontakta oss på:

Kammakargatan 42, 111 60, Stockholm
info@caskcompany.se
+46 (0) 8 25 66 49

English

Return Policy

You as a consumer always have fourteen (14) days’ right of withdrawal under the Distans- och hemförsäljningslagen. If you want to return your item for replacement or repurchase during this period, please contact customer service at info@caskcompany.se. Cask & Co has no possibility of replacing the cost of return freight afterwards. The right of withdrawal is subject to the condition that the goods are kept in a substantially unchanged condition.

Complaint

If a product differs from the agreement between you and Cask & Co or otherwise does not correspond to the description of the product that Cask & Co has provided, the product may be returned. Only original errors are covered by the right of complaint, for example, the right to claim does not cover errors caused by normal wear and tear. Complaints to Cask & Co shall be made within a reasonable time after the error has been discovered, but no later than 3 years. Cask & Co reserves the right to rectify the error in the first instance, in return for the delivery of the goods and, finally, repurchase. In case of complaint, contact customer service. Cask & Co has no possibility of replacing the cost of return freight afterwards.

Return

When returning, you are at risk of the goods, so it is important that the product can not be damaged during transport. The product should be unused and returned in undamaged original packaging, all labels must be left and manuals must be shipped. It is important that outer packaging is used and that tape or other material is not affixed to the original packaging.

The right of withdrawal does not apply to any goods manufactured or modified according to your specific requirements, such as custom-made bags. Returns can not be sent to Postage / Demand. After received and approved return, refund will be made within thirty (30) days from receipt of Cask & Co. Refund is only made through bank account deposit, not cash. Costs for services linked to delivery such as express mail and postage fee will not be refunded on return.

To enable a possible return, you need to prove your purchase and Cask & Co recommends that you save your order confirmation and payment reference as a receipt for your purchase. Cask & Co is not responsible for any costs incurred in return or exchange.

Return of promotional goods

For purchases that qualify for gift or extra discount, the value of the gift or the extra discount is considered a general discount on the full amount at the time of purchase. If any part of the purchase is exchanged and / or returned, returned goods are valued at the purchase price minus their relative share of the general discount. In case of change, no conversion of the original basis for gift or discount is made.

Promotion or offer of such gift or additional discount is only available for new purchases via the trading site www.caskcompany.se and can not be obtained retroactively. Gift or discount can not be transferred to other purchases and can not be credited upon change to other item.

Do you have any questions? Contact us at:
Kammakargatan 42, 111 60, Stockholm
info@caskcompany.se
+46 (0) 8 25 66 49

Kammakargatan 42, 111 60, Stockholm 
info@caskcompany.se 
+46 (0) 8 25 66 49

Back to Top